VĂN BẢN PHÁP LUẬT - HẢI QUAN

Thông tư 13/2020/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 Thông tư 13/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậ

Xem tiếp